Νομικές πληροφορίες

ALD Automotive

1. ANTIKEIMENO

1.1 Η παρούσα ιστοσελίδα (η «Ιστοσελίδα») είναι μια ενημερωτική ιστοσελίδα σε σχέση με το αυτοκίνητο και την αυτοκινητοβιομηχανία γενικότερα και ειδικότερα με υπηρεσίες µίσθωσης και διαχείρισης στόλου αυτοκινήτων της εταιρίας με την επωνυμία ΕΪΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και διακριτικό τίτλο ALD Automotive, που εδρεύει στην Αγ. Γερασίμου 2 & Τριών Ιεραρχών 1, 174 55 Άλιμος, με Α.Φ.Μ.: 998535501, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 122077301000.


1.2 Αυτοί είναι οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις (οι «Όροι») που διέπουν την πρόσβαση του χρήστη («εσάς» ή «σας») και τη χρήση του περιεχομένου που προσφέρεται σε εσάς από την ΕΪΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ALD Automotive) («ALD», «εμείς», «εμάς», «μας») στην παρούσα ιστοσελίδα.

1.3 Η ιστοσελίδα: www.aldautomotive.gr φιλοξενείται από:
την ALD International, société anonyme à conseil d’administration, η οποία συστήθηκε και ισχύει βάσει του δικαίου της Γαλλίας, εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών και εμπορίου Νanterre (γαλλικά Registre du Commerce et des Sociétés) με αριθμό Β 417 689 395 με έδρα: 15 Allées de l’Europe, 92110 Clichy, Γαλλία.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Κος Michael Masterson
Υπεύθυνος δημοσίευσης: Κος Stéphane Renie
Υπεύθυνος σύνταξης: Κος Aurélien Morel
1.4 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους. Με την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας, αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους Όρους και ότι συμφωνείτε να δεσμευτείτε από όλες τις διατάξεις του.

2. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

2.1 Θα πρέπει να προβαίνετε μόνο σε κατάλληλη χρήση των λέξεων και των σημάτων σε σχέση με την ALD συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των περιγραφών, όλων των σχετικών λογότυπων και συμβόλων και συνδυασμών των ανωτέρω με μια άλλη λέξη ή σήμα (τα «Εμπορικά Σήματα») και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα Εμπορικά Σήματα,: (i) ως μέρος των δικών σας σημάτων, (ii) κατά τρόπο που είναι πιθανό να προκαλέσει σύγχυση, (iii) για τον προσδιορισμό προϊόντων ή υπηρεσιών με τα οποία δεν σχετίζονται (iv) για την επικύρωση ή μη προϊόντων ή υπηρεσιών με τις οποίες δεν σχετίζονται ή (v) με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη φήμη της ALD ή των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της (οι «Συνδεδεμένες εταιρείες»).
2.2 Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δεδομένων, της βάσης δεδομένων, των πληροφοριών, του υλικού των κειμένων, των εικόνων, των φωτογραφιών, του λογισμικού, των λειτουργικών και των γραφικών που περιέχονται σε ή είναι προσβάσιμες μέσω της Ιστοσελίδας (το «Περιεχόμενο»), έστω και αν παρουσιάζεται σε σας από την ALD ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, ευρεσιτεχνίες ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και το νόμο. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
2.3 Δεν θα πρέπει να προβείτε, παρά μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται ρητώς από το εφαρμοστέο δίκαιο ή που μπορεί να συμφωνηθεί άλλως (εν όλω ή εν μέρει):
- στην αντιγραφή, στην κοινοποίηση, στην τροποποίηση, στην εκ νέου μορφοποίηση, στην απεικόνιση,στη  διανομή, στη χορήγηση άδειας, στη μετάδοση, στην πώληση, στην εκτέλεση, στη δημοσίευση, στη μεταφορά, στη σύνδεση, στην αντίστροφη μηχανίκευση, στην αποσυμπίληση ή στην αποκωδικοποίηση του περιεχόμενου ή 
- στην αφαίρεση, στην αλλαγή ή στην απόκρυψη με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου ή άλλη χρήση οποιουδήποτε υλικού που έχει ληφθεί κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας εκτός όπως αναφέρεται στο παρόν, ή 
- στην αντιγραφή ή χρήση του Περιεχομένου για εμπορικούς σκοπούς, ή 
- στην αφαίρεση, απόκρυψη ή αλλαγή οποιωνδήποτε πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχεται στο Περιεχόμενο. 
2.4 Σας επιτρέπεται μόνο η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας, όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους. 
2.5 Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, οι Όροι αυτοί  δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι παρέχουν  οποιαδήποτε αποκλειστική άδεια χρήσης ή άλλη μεταβίβαση δικαιωμάτων οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων της ALD ή των συνδεδεμένων εταιρειών της ή οποιουδήποτε τρίτου.
Θα πρέπει ιδίως να απέχετε  από την πώληση, την προμήθεια,  το δανεισμό ή την εκμίσθωση του συνόλου ή μέρους του Περιεχομένου σε τρίτους, τη χορήγηση αδειών χρήσης αυτού ή τη διάθεσή του υπό οποιαδήποτε μορφή, με κάθε νόμιμο μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ALD.
2.6 Κατ 'εξαίρεση, μέρος του περιεχομένου είναι/ενδέχεται να είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων δημιουργών του.


3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

3.1 Το Περιεχόμενο που σας παρέχεται στον παρόντα Ιστότοπο προορίζεται για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο. Είναι δική σας ευθύνη πριν από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας, να μείνετε ικανοποιημένοι με οποιοδήποτε επίκαιρο τρόπο είναι κατάλληλος για τους σκοπούς σας. 
Το Περιεχόμενο ενημερώνεται ή/και αλλάζει περιοδικά και θα πρέπει να το ελέγχετε τακτικά για να βεβαιωθείτε ότι έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις ή/και αλλαγές. Η ALD διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή/και αλλαγής του περιεχομένου ανά πάσα στιγμή. Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε το Περιεχόμενο θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί τις ενημερώσεις ή/και τις αλλαγές αυτού.
3.2 Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας παρέχουμε ακριβές Περιεχόμενο, ούτε η ALD ούτε κανένας από τους προμηθευτές ή τους υπαλλήλους της, ούτε οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της, ούτε κανένας από τους προμηθευτές ή τους υπαλλήλους τους, δεν δύνανται να παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ή να αναλάβουν οποιαδήποτε νομική ευθύνη (στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο) ή ευθύνη για την καταλληλότητα, την αξιοπιστία, την επικαιρότητα, την ακρίβεια ή την πληρότητα του Περιεχομένου. 
3.3 Η πρόσβαση και η χρήση του Περιεχομένου δύναται να περιορίζεται για ορισμένα άτομα ή σε ορισμένες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι είστε νόμιμα εξουσιοδοτημένοι να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε το Περιεχόμενο.
3.4 Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις συνδέσεις υπερκειμένου που βρίσκονται σε άλλες ιστοσελίδες, ιδιαίτερα όσον αφορά το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για δεσμούς υπερκειμένου στην παρούσα ιστοσελίδα και απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει μια τέτοια σύνδεση, χωρίς προηγούμενη ρητή άδεια. Θα πρέπει επίσης να μην προβαίνετε σε βαθεία ζεύξη στην Ιστοσελίδα για οποιοδήποτε λόγο, εκτός αν υπάρχει γραπτή άδεια από εμάς.
3.5 Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να περιλαμβάνονται διαφημίσεις της επιλογής μας στις σελίδες της Ιστοσελίδας.

 4. ΕΥΘΥΝΗ

4.1 Η ALD δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα θα λειτουργεί χωρίς διακοπή ή σφάλματα κατά τη λειτουργία της. Ειδικότερα, η λειτουργία της μπορεί να διακοπεί στιγμιαία λόγω συντήρησης, ενημερώσεων, ή τεχνικών βελτιώσεων. Η ALD αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία, αδυναμία πρόσβασης, ή κακές συνθήκες χρήσης του δικτυακού τόπου, ιδίως λόγω του ακατάλληλου εξοπλισμού, διαταραχών που συνδέονται με την υπηρεσία παροχής Internet, λόγω του κορεσμού του δικτύου Internet και για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν σχετίζεται με εμάς. 
4.2 Ούτε η ALD ούτε οποιαδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια χρήσης, κέρδους ή απώλεια δεδομένων ή οποιαδήποτε έμμεση, ειδική ή αποθετική ζημιά ή απώλεια, είτε για τυχόν απώλειες ή ζημίες προκύψουν λόγω συμβάσεως, αμέλειας ή αδικοπραξίας και συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό των προαναφερόμενων, οποιασδήποτε απώλειας σε σχέση με:
- τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς ή την εξάρτηση από περιεχόμενο ή οποιαδήποτε απώλεια οποιουδήποτε περιεχομένου που προκύπτει από καθυστερήσεις, μη παράδοση, απώλεια παράδοσης ή διακοπές των υπηρεσιών, και
- ελαττώματα που μπορεί να υπάρχουν ή οποιοδήποτε κόστος, απώλεια κερδών ή αποθετικές ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης ή πρόσβασης ή μια αποτυχία, αναστολή/ανάκληση του συνόλου ή μέρους της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή και
- αδυναμία από μέρους σας ή από τις επιχειρήσεις ή τους φορείς που εκπροσωπείτε, να συμμορφωθούν με τις οδηγίες εγκατάστασης του λογισμικού της Ιστοσελίδας.
4.3 Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, παρέχουμε αυτή την ιστοσελίδα και το Περιεχόμενό της «ως έχουν» και αποποιούμαστε όλους τους όρους, δηλώσεις ή εγγυήσεις που μπορεί να συνεπάγονται ή να ενσωματώνονται στους παρόντες Όρους, δυνάμει του νόμου ή με άλλο τρόπο. Η μόνη αποκατάσταση που δικαιούστε στο πλαίσιο των Όρων είναι η διακοπή της χρήσης της Ιστοσελίδας.
4.4 Η ALD καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι η Ιστοσελίδα δεν περιέχει ανακρίβειες, σφάλματα, ιούς ή ελαττώματα. Ωστόσο, η ALD δεν εγγυάται ότι αυτό ισχύει. 


 5. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Οφείλετε να αποζημιώσετε και να  απαλλάξετε την ALD και οποιαδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της από και ενάντια σε οποιαδήποτε αξίωση από τρίτο σε σχέση με όλες τις απώλειες, δαπάνες, αγωγές, διαδικασίες, αξιώσεις, ζημίες, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών εξόδων και δαπανών), ή υποχρεώσεις, που υπέστη ή με τις οποίες επιβαρύνθηκε άμεσα ή έμμεσα η ALD, ως αποτέλεσμα της πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας από εσάς ή παράβασης ή μη τήρησης των παρόντων Όρων από εσάς.


 6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η ALD διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους ηλεκτρονικούς Όρους ανά πάσα στιγμή. Οι εν λόγω τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ ένα (1) μήνα μετά την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Με την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας, αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από τους τρέχοντες Όρους κατά το χρόνο της πρόσβασης ή της χρήσης από εσάς. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ελέγχετε αυτούς τους όρους κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση και προβαίνετε σε χρήση της Ιστοσελίδας.

 

 7. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

7.1 Η ALD μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας (i) για  εργασίες επισκευής και συντήρησης και (ii) με σκοπό την ενημέρωση ή/και αλλαγή του Περιεχομένου από καιρό σε καιρό και (iii) σε περίπτωση που πιστεύουμε ότι εσείς ή οποιοσδήποτε στον οποίο αποκαλύπτετε τον κωδικό σας παραβιάζει ή ενδέχεται να παραβιάζει τους παρόντες Όρους.
7.2 Η ALD δύναται να τερματίσει την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας εάν η ALD σταματήσει να προσφέρει την Ιστοσελίδα για οποιοδήποτε λόγο.
7.3 Η ALD καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να σας ενημερώνει το συντομότερο δυνατό και να σας παρέχει το λόγο του τερματισμού. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα εξακολουθείτε να έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας.
Σε όλες τις περιπτώσεις, δεν θα δικαιούστε οποιαδήποτε αποζημίωση ή χρηματική αποζημίωση για οποιοδήποτε λόγο.

 

 8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

8.1 Η παρούσα Ιστοσελίδα συμμορφώνεται με τον ελληνικό νόμο 2472/1997 «Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» , καθώς και με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/46 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
8.2 Προκειμένου να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες σας και κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας στην παρούσα Ιστοσελίδα, δυνάμεθα να συλλέξουμε τις προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν  («Προσωπικά Δεδομένα»).
8.3 Αν και αυτές οι πληροφορίες παρέχονται για τον αποκλειστικό σκοπό της ALD, είναι σαφώς κατανοητό ότι είμαστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της διαχείρισης των εμπορικών σχέσεων, την αναζήτηση και λήψη στατιστικών ερευνών, τη διαχείριση των κινδύνων και την επιλογή, την αναζήτηση και την υλοποίηση ενεργειών πωλήσεων, την τήρηση των νομικών και κανονιστικών υποχρεώσεων, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας όπως προβέπεται από την κείμενη νομοθεσία (Ν.2472/97).
8.4 Μπορούμε επίσης να αποθηκεύουμε «cookies» στον υπολογιστή σας για να διευκολυνθεί η περιήγηση σας και να δημιουργήσουμε σχετικές στατιστικές. Τα «cookies» αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση του χρήστη σε αυτό το διαδικτυακό τόπο (σελίδες οι οποίες έχουν ήδη προσπελαστεί, ώρα και ημερομηνία, κ.λπ.), στις οποίες μπορούμε να έχουμε πρόσβαση κατά την επικείμενη επίσκεψη του χρήστη στο διαδικτυακό τόπο μας. Δεν υπάρχουν «cookies» τρίτου μέρους.
Για να αποφευχθεί η εν λόγω αποθήκευση, μπορείτε να τροποποιήσετε  τις σχετικές ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε:
Για τον Internet Explorer 5:
Στη γραμμή μενού, κάντε κλικ στο «Εργαλεία» και στη συνέχεια στο «Επιλογές Internet». Επιλέξτε την καρτέλα «Ασφάλεια», στη συνέχεια, το κουμπί «Εξατομίκευση επιπέδων». Στο αναπτυσσόμενο μενού, βρείτε την καταχώριση  «Εξουσιοδότηση cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας». Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές: Ενεργοποίηση/Αίτηση/Απενεργοποίηση.
Για το Netscape Communicator:
Στο μενού «Επεξεργασία», επιλέξτε «Προτιμήσεις». Κάντε κλικ στην κατηγορία «Για προχωρημένους».
Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές: Αποδοχή όλων των cookies/Αποδοχή μόνο των cookies που επιστρέφονται στον αρχικό διακομιστή/Απενεργοποίηση cookies. Επιπλέον, μπορείτε να επισημάνετε την επιλογή: «Προβολή προειδοποίησης πριν από την αποδοχή cookie».
Για τον Internet Explorer 6 ή 7
Στη γραμμή μενού, κάντε κλικ στο «Εργαλεία» και στη συνέχεια στο «Επιλογές Internet». Στην καρτέλα «Απόρρητο», μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση της ιδιωτικότητας επιλέγοντας από «Αποκλεισμός όλων των cookies» μέχρι «Αποδοχή όλων των cookies».
Για το Firefox 3
Στη γραμμή μενού, κάντε κλικ στο «Εργαλεία» και στη συνέχεια στο «Επιλογές». Στην καρτέλα «Απόρρητο», υπάρχει μια ενότητα σχετικά με τα cookies, όπου μπορείτε να δεχτείτε τα cookies ή όχι.
8.5 Μπορείτε να μην αποδεχτείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών για κάθε νόμιμο λόγο. Μπορείτε, επίσης, να προβάλετε αντιρρήσεις, χωρίς καμία χρέωση, όσον αφορά τη χρήση τους για σκοπούς αναζήτησης, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις.
8.6 Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση, να διορθώνετε και να μην αποδέχεστε τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας στα κάτωθι στοιχεία:
Ελεγκτής Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Οδός Αγ. Γερασίμου 2 & Τριών Ιεραρχών 1
Άλιμος Αττικής, Τ.Κ.: 17 455
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): contactgr@aldautomotive.gr

 9. ΓΕΝΙΚΑ

9.1 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία - Οι παρόντες όροι διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και δια του παρόντος υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.
9.2 Αυτοτέλεια - Οι Όροι αυτοί είναι αυτοτελείς, υπό την έννοια ότι  εάν οποιαδήποτε διάταξή τους κριθεί ότι είναι παράνομη ή ανεφάρμοστη, από οποιοδήποτε δικαστήριο της αρμόδιας δικαιοδοσίας, τότε η διάταξη αυτή θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί χωρίς να επηρεάζει τις υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων.
9.3 Εκχώρηση - Δεσμεύεστε ότι δεν θα προβείτε στην εκχώρηση, στην εκ νέου πώληση, στην υπεκμίσθωση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στη μεταβίβαση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεών σας βάσει των παρόντων Όρων. Παράβαση αυτού του περιορισμού με οποιονδήποτε τρόπο, είτε είναι επιτυχής είτε όχι, θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση λήξη των Υπηρεσιών από τη ALD. Η ALD δύναται να εκχωρήσει τους παρόντες Όρους, εν όλω ή εν μέρει σε οποιονδήποτε τρίτο κατά την κρίση της.
9.4 Πλήρης συμφωνία - Οι παρόντες Όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία των μερών σε σχέση με το αντικείμενο αυτών και αντικαθιστούν οποιαδήποτε ή όλες τις προηγούμενες επικοινωνίες, συνεννοήσεις και συμφωνίες μεταξύ των μερών, είτε προφορικές, ρητές είτε σιωπηρές.
9.5 Μη παραίτηση, Συμφωνίες ή Δηλώσεις -  Η αδυναμία μας να ενεργήσουμε όσον αφορά μια παραβίαση από σας ή άλλους, δεν συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωμά μας να ενεργήσουμε όσον αφορά την εν λόγω παράβαση ή μεταγενέστερες παρόμοιες ή άλλες παραβάσεις. Εκτός των περιπτώσεων που ρητά και ειδικά προβλέπονται στους Όρους, καμία δέσμευση, δήλωση, συναίνεση, απαλλαγή ή άλλη πράξη ή παράληψη από την ALD ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της δεν θα θεωρείται νομικά δεσμευτική για την ALD για οποιαδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της. 

 

Contact ALD
+30 210 48 40 000